Privacy Verklaring

Koorschool Midden-Gelderland (hierna KMG) verwerkt persoonsgegevens.
Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy
statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de
verwerking van persoonsgegevens door KMG.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd,
en/of email adres. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou
herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je
adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je
geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze
daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als
persoonsgegevens.

Van wie verwerkt KMG persoonsgegevens?
KMG verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect
een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld
gegevens van: Jeugdleden en vrijwilligers van KMG, mensen die interesse
tonen in een lidmaatschap bij KMG of ooit een lidmaatschap hebben gehad,
mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie
mee hebben, willen krijgen of hebben gehad, en/of mensen die interesse
hebben in een toegangsbewijs voor een concert.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Het bestuur KMG verwerkt de persoonsgegevens in een online CRM systeem.

Waarvoor verwerkt KMG persoonsgegevens?
Als je lid wilt worden van KMG of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een
andere relatie met ons aan wilt gaan, bijvoorbeeld voor het ontvangen van
nieuwsbrieven, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je
gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid en zorg dragen
voor je verzekering. Als je eenmaal lid of relatie van KMG bent, dan willen we
je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld
om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap
gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je
gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Gegevens kunnen ook
gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te
informeren over een nieuwe activiteit van KMG.

Wil je niet benaderd worden door KMG of bepaalde informatie niet
ontvangen?

Dan kun je dit aangeven door de betreffende mail te beantwoorden met de
vraag om uitschrijving voor (bepaalde) informatie.Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken.
Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom
contributie, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt KMG ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over
gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens
betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat
moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In
dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is
voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan informatie over
gezondheid en/of allergiën in verband met buitenlandse koorreizen.

Hoe gaat KMG met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan
noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen KMG en/of het doel waarvoor zij
zijn verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door een email te sturen naar
info@koorschoolgelderland.nl kun je je eigen gegevens opvragen. Gebruik
hiervoor wel een door ons bekend email adres.
Daarnaast kunnen de docenten en de vrijwilligers die de lessen en/of
concerten begeleiden je gegevens inzien.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze
oorspronkelijk verwerkt waren?

Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe
verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en
daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald.
KMG kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na
uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de
jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het met deze
informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor
het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is KMG gebonden aan de daarvoor
geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens KMG van mij verwerkt?
Door een email te sturen aan info@koorschoolgelderland.nl kun je je
gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschapsregistratie of relatie met KMG,
opvragen en laten corrigeren. Gebruik hiervoor wel een ons bekend email
adres.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door KMG
kun je terecht bij het bestuur van KMG. Natuurlijk kun je ook altijd contact
opnemen met KMG via info@koorschoolgelderland.nl.

OPT-OUT
Als (jeugd) lid is het niet mogelijk om je uit te schrijven voor de informatiebrief.
KMG beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede communicatie. Je kunt
hiervoor wel een ander email adres opgeven. Voor overige berichten is het
mogelijk je door middel van een OPT-OUT in iedere e-mail af te melden voor
het ontvangen van berichten over het betreffende onderwerp.

Wijzigingen privacybeleid
KMG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit
privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid regelmatig te
raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit
privacybeleid raadplegen via www.koorschoolgelderland.nl/privacy