Huishoudelijk reglement

Aanmelding

 1. Aanmelden geschiedt door het toezenden of afgeven van een ondertekend inschrijfformulier.
 2. Door ondertekening van dit formulier verklaart men zich akkoord met het huishoudelijk reglement.
 3. Aanmeldingsformulieren worden zoveel mogelijk op volgorde van binnenkomst behandeld en kunnen worden gestuurd naar het secretariaat van de Koorschool t.n.v. Lummie Kaptein, Zuiderkroon 60, 6717 EJ, Ede. Mailadres: info@koorschoolgelderland.nl
 4. Aanmelding biedt geen garantie op plaatsing.
 5. Koorschool Midden-Gelderland behoudt zich het recht voor een cursus / activiteit te annuleren, wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn.
 6. De cursist verbindt zich voor tenminste een half jaar ofwel voor een volledige cursus.
 7. Inschrijvingen voor een koorklas worden automatisch verlengd, tenzij tijdig schriftelijk wordt opgezegd. (uiterlijk 15 juni en 15 december).
 8. Het aanmeldingsformulier voor jongeren onder 18 jaar dient te worden ondertekend door een ouder of verzorger (de betalingsplichtige).

Plaatsing

 1. De leerlingen/cursisten die geplaatst zijn voor vocale lessen krijgen aan het begin van het schooljaar/cursus een lesrooster uitgereikt.
 2. De vocale lessen worden in groepsverband gegeven.
 3. Aangemelde leerlingen die niet kunnen worden geplaatst komen op de wachtlijst. Hiervan ontvangt men in de maand september bericht.
 4. Cursisten die zich hebben aangemeld ontvangen een bevestiging van inschrijving met daarop vermeld de startdatum van de cursus. Zonder tegenbericht wordt men op deze datum verwacht.

Tussentijdse beëindiging

Het tussentijds beëindigen met teruggave of ontheffing van les- of cursusgeld is alleen mogelijk in bijzondere gevallen, dit ter beoordeling van de penningmeester. Als geldige redenen worden o.a. geaccepteerd langdurige ziekte van de cursist of verhuizing buiten de gemeente Ede.

Uitval van lessen

 1. De cursist wordt vriendelijk verzocht zich in geval van afwezigheid tijdig af te melden bij de docent.
 2. Bij afwezigheid van de docent wordt de cursist telefonisch op de hoogte gebracht of wordt een adequate vervanging geregeld.
 3. Bij langdurige ziekte van docenten (langer dan twee weken) worden de lessen zoveel mogelijk vervangen.
 4. Indien in één schooljaar 4 of meer weeklessen (jaarcursus) van Koorschoolwege komen te vervallen, ontstaat recht op restitutie van les- cursusgeld. Restitutie wordt op verzoek verleend op basis van het aantal gemiste lessen maal het lesgeld gedeeld door het aantal regulier te geven lessen (40 weken). Een restitutieaanvraag wordt tot uiterlijk 6 maanden na het jaar waarover u teruggave vraagt, in behandeling genomen.
 5. De leerlingen worden geacht voor alle repetities, concerten en concoursen op tijd aanwezig te zijn. 

ContributieBetaling

 1. Lesgeldnota's dienen te worden voldaan vóór de op de nota vermelde vervaldata. Termijnbetaling is in veel gevallen mogelijk.
 2. Bij niet tijdige betaling komen de wettelijke rente en invorderingskosten voor rekening van de betalingsplichtige. Indien een leerling later in het schooljaar wordt geplaatst, wordt het verschuldigde lesgeld en het aantal termijnen naar evenredigheid aangepast.

Recht van Koorschool Midden Gelderland

 1. Het bestuur van Koorschool Midden-Gelderland kan besluiten een leerling / cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij ernstige betalingsachterstand of wangedrag. De verplichting tot betaling van het les- cursusgeld blijft dan bestaan.
 2. Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de in de brochure vermelde informatie (zoals namen van docenten, tijden, e.d.). Koorschool Midden-Gelderland behoudt zich het recht voor af te wijken van de verstrekte informatie.
 3. In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de voorzitter van het bestuur.

Aansprakelijkheid

De Koorschool Midden Gelderland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die de cursisten / leerlingen maken door letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens de lessen. Uitzonderingen vormen de gevallen, waarin wettelijke aansprakelijkheid van de Koorschool wordt vastgesteld.

Kleding Reglement

 1. Iedere leerling van de Koorschool is verplicht om bij concerten concertkleding te dragen zoals door het bestuur is vastgesteld.
 2. De Koorschool Midden Gelderland heeft de kleding in eigen beheer.
 3. De kleding wordt opgeslagen in de ruimte van de Koorschool Midden Gelderland.
 4. Het controleren, repareren en reinigen van de kleding wordt verzorgd door de vrijwilligers.
 5. De leerlingen betalen per jaar een van tevoren vastgesteld bedrag voor de kleding. Dit bedrag zal worden vermeld op de website van de Koorschool Midden Gelderland. Het bestuur heeft het recht om de betaling met een jaar op te schorten.
 6. De binnengekomen gelden worden gestort in een kledingfonds, wat wordt beheerd door de penningmeester.
 7. Dit fonds wordt aangewend voor kosten van onderhoud en de aanschaf van nieuwe kleding of accessoires